Αρχική > Βιβλιοθήκη > Διακήρυξη της Δρέσδης

Διακήρυξη της Δρέσδης

Μαρτίου 1, 2010

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ∆ΡΕΣ∆ΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΝΑΓΚΑΣΜΟΥ

∆ρέσδη, Γερµανία, 7.6.2007

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο πρώην Χρηστών και Επιζησάντων της ψυχιατρικής (συμπεριλαμβανομένης και της γερμανικής οργάνωσης «Ομοσπονδία Ανθρώπων µε Ψυχιατρική Εμπειρία») μαζί µε την αδελφή οργάνωση «Παγκόσµιο δίκτυο χρηστών και επιζησάντων της ψυχιατρικής», σε στενή συνεργασία µε τη διεθνή MINDFREEDOM, δηµοσιεύουµε από κοινού αυτή τη θέση για να κάνουµε σαφή τη συντονισµένη µας άποψη πάνω στη βία και την ψυχιατρική στα πλαίσια του συνεδρίου της παγκόσµιας ψυχιατρικής εταιρείας «πειθαναγκασµός στην ψυχιατρική νοσηλεία», που λαµβάνει χώρα στη ∆ρέσδη της Γερµανία 6 ως 8 Ιουνίου 2007. Οι οργανώσεις µας είναι οι µόνες αρµόδιες να µιλήσουν πάνω σ’ αυτό το θέµα, γιατί έχουµε προσωπική εµπειρία του τι σηµαίνει βίαιη ψυχιατρική και γνωρίζουµε την καταστροφή που έχει αυτή επιφέρει στις ζωές µας, όπως και στις ζωές µελών µας, συναδέλφων και φίλων µας.

Οι οργανώσεις µας θα έχουν εκπροσώπους από αρκετές χώρες που παίρνουν µέρος στο συνέδριο, µε στόχο να δώσουν ένα ανθρώπινο πρόσωπο σ’ αυτήν την πρακτική. Πιστεύουμε ότι άνθρωποι που έχουν υποστεί τον ψυχιατρικό πειθαναγκασμό έχουν το ηθικό δικαίωμα να είναι αυτοί που θα πουν τον τελευταίο λόγο σε σχέση µε αυτόν.

Στεκόµαστε ενωµένοι και καλούµε να µπει ένα τέλος σε κάθε µορφή πειθαναγκαστικών και βίαιων ψυχιατρικών µεθόδων και την ανάπτυξη εναλλακτικών στην ψυχιατρική προσεγγίσεων.

Ζητούµε συγκεκριµένα να υιοθετηθεί η «Σύµβαση των δικαιωµάτων ανθρώπων µε ανικανότητες» της γενικής γραµµατείας ενωµένων εθνών, που συντάχθηκε από κοινού µε ακτιβιστές στο χώρο των ανθρώπινων δικαιωµάτων, οι οποίοι είχαν προσωπική εµπειρία µε το σύστηµα ψυχικής υγείας. Πιστεύουµε ότι οι λαοί του κόσµου και οι εκλεγµένοι τους αντιπρόσωποι πρέπει να αποδεχτούν αυτή τη σύµβαση χωρίς επιφυλάξεις, τονίζοντας ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να αντιµετωπίζονται ισότιµα και δεν µπορεί κανείς να αρνείται σε κανέναν την ελευθερία, βασισµένος σε µια ετικέτα ανικανότητας, ασθένειας ή διαταραχής. Έχουµε όλοι δικαίωµα να αρνηθούµε ψυχιατρικές µεθόδους, από τη στιγµή που αυτή η σύµβαση αναγνωρίζει το δικαίωµα στην ελεύθερη και πληροφορηµένη συναίνεση χωρίς καµιά διάκριση βασισµένη σε κάποια έννοια ανικανότητας. Ακόµα πιο σηµαντικό: η σύµβαση εγγυάται σε ανθρώπους µε κάποια ανικανότητα το δικαίωµα να παίρνουν τις προσωπικές τους αποφάσεις (ικανότητα για δικαιοπραξία) σε ισότιµη βάση µε άλλους και ζητά από κυβερνήσεις να προωθήσουν διαδικασίες για την ανάπτυξη µιας µη βίαιης υποστήριξης σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, για όσους χρειάζονται αυτή την υποστήριξη.

Σηµειώνουµε ότι η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας έχει δηλώσει επίσηµα την αντίθεσή της σε όλα τα ακούσια ηλεκτροσόκ, γνωστά και ως ηλεκτροσπασµοθεραπεία. Ακούσια ηλεκτροσόκ εφαρµόζονται διεθνώς όλο και περισσότερο, συµπεριλαµβανοµένων των φτωχών και αναπτυσσόµενων χωρών, στις οποίες είναι πολύ πιθανότερο να εφαρµόζονται χωρίς αναισθησία. Πιο συγκεκριµένα καλούµε στην κατάργηση των ακούσιων ηλεκτροσόκ σε όλες τις χώρες.

Η ΠΟΥ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν επίσης τονίσει την ανάγκη της ανάπτυξης νέων προσεγγίσεων, που δεν στιγµατίζουν και στηρίζονται στις αρχές της αυτοβοήθειας για ανθρώπους σε συνθήκη συναισθηµατικής πίεσης. Οργανώσεις ανθρώπων µε προσωπική ψυχιατρική εµπειρία βρίσκονται αυτή τη στιγµή στην πρωτοπορία της ίδρυσης προγραµµάτων αυτοβοήθειας βασισµένα στην ισότητα και την ελεύθερη επιλογή, και όχι στη βία, τα οποία έχουν αποδειχθεί επιτυχηµένα στο να βοηθούν τους ανθρώπους να ζουν κοινωνικά ενταγµένοι τη ζωή τους. Γνωρίζουµε ότι οι άνθρωποι µπορούν να βοηθηθούν, όταν γίνονται σεβαστοί ως ανθρώπινα υποκείµενα µε ελεύθερη βούληση και όταν υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες πέρα από την ψυχιατρική οι οποίες βασίζονται σε ηθικές προσεγγίσεις, που βλέπουν τον άνθρωπο ως όλον και υποστηρίζουν την ίασή του, ενώ η βία και ο πειθαναγκασµός καθιστούν την ίαση αδύνατη.

Σηµειώνουµε ότι σε πολλές χώρες του κόσµου υπάρχει µια αυξανόµενη χρήση βίαιων ψυχιατρικών µεθόδων, συµπεριλαµβανοµένων των ακούσιων, δικαστικά επιβεβληµένων ψυχιατρικών νοσηλειών, οι οποίες απαιτούν από ανθρώπους που ζουν στο σπίτι τους να παίρνουν ψυχιατρικά φάρµακα ενάντια στη θέλησή τους ή να χάσουν τη ελευθερία τους. Αυτή η πρακτική είναι βιασµός των ανθρώπινων δικαιωµάτων µας όπως διατυπώνεται και στην σύµβαση των ενωµένων εθνών.

Καλούµε όλους τους υποστηριχτές των ανθρώπινων δικαιωµάτων να µας ακολουθήσουν και να µας στηρίξουν στο αίτηµά µας για έναν κόσµο ελεύθερο από ψυχιατρικές µεθόδους πίεσης και βίας και µια επαρκή θεµελίωση και υποστήριξη εθελοντικών υπηρεσιών αυτοβοήθειας και εναλλακτικών στην ψυχιατρική µεθόδων, που σέβονται την ανθρωπιά και την αξιοπρέπειά µας.

Judi Chamberlin | Peter Lehmann

Εκ µέρους
Του ευρωπαϊκού δικτύου πρώην χρηστών και επιζησάντων της ψυχιατρικής
Του παγκόσµιου δικτύου χρηστών και επιζησάντων της ψυχιατρικής
Της MindFreedom International
Της γερµανικής οµοσπονδίας ανθρώπων µε ψυχιατρική εµπειρία

Advertisements
Κατηγορίες:Βιβλιοθήκη